Aktuelle saker

LÆRER MED YRKESSKADE OPPNÅDDE ERSTATNING FOR INNTEKTSTAP ETTER TARIFFAVTALEN FOR KOMMUNEANSATTE

Kommunens forsikringsselskap hadde avslått å utbetale yrkesskadeerstatning etter loven for læreren som hadde pådratt seg en yrkesskade og ble uføretrygdet. Advokat Anneli Bendiksen hjalp læreren med å få godkjenning i NAV for at uførheten skyldtes yrkesskaden. Dette medførte at forsikringsselskapet pliktet å utbetale erstatning for inntektstapet etter tariffavtalen, og erstatning ble utbetalt.

TILLEGGSERSTATNING FRA STATEN ETTER YRKESSKADE PÅDRATT I MILITÆRET

Mannen hadde fått en minimal erstatning fra staten etter en skade han pådro seg i militærtjenesten. Han ble senere uføretrygdet og krevde ytterligere erstatning, men staten avslo kravet. Ved hjelp fra advokat Anneli Bendiksen gikk han til sak mot staten. Dette medførte at staten likevel utbetalte erstatning med et sekssifret beløp.

Person som går med krykker. Bilde.

UFØRETRYGDET MANN MED SEIER OVER NAV I LAGMANNSRETTEN

Den uføretrygdede mannen hadde fått beregnet trygden etter en svært lav sats. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen gikk han til sak for å oppnå høyere beregning. Lagmannsretten ga mannen medhold slik at uføretrygden ble forhøyet med varig virkning.

Erstatning etter trafikkskade økt fra kr 100 000 til kr 754 000

Kvinnen som hadde pådratt seg skader i en trafikkulykke men som fortsatt var i full jobb hadde fått et tilbud om erstatning fra forsikringsselskapet på kr 100 000 etter å ha håndtert saken på egen hånd. Etter å ha fått bistand fra advokat Anneli Bendiksen ble saken løst med en erstatning på kr 754 000.

Mannen med yrkesskade trodde ikke han hadde krav på ytterligere erstatning – fikk kr 630 000 ekstra

Mannen med yrkesskade trodde ikke han hadde krav på ytterligere erstatning – fikk kr 630 000 ekstra Mannen med en yrkesskade i lungene, som fortsatt var i arbeid, hadde fått et oppgjør fra forsikringsselskapet noen år tidligere. Da han måtte bytte stilling og gikk ned i lønn tok han kontakt med advokat Anneli Bendiksen. Han trodde ikke at han hadde krav på ytterligere erstatning. Med bistand fra Bendiksen utbetalte forsikringsselskapet ytterligere erstatning med kr 630 000.

Fikk lavere straff enn påstått av påtalemyndigheten

Kvinnen var tiltalt for forsettlig trygdebedrageri. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen fikk hun medhold i at hun ikke hadde opptrådt forsettlig men grovt uaktsomt og straffen ble redusert i forhold til tiltalen.

Voldsoffer fikk maksimal erstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning

Det var noe usikkert hvilke inntekter den voldsutsatte mannen ville hatt om han ikke hadde blitt skadet. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen oppnådde han maksimal erstatning fra Kontoret for Voldsofferstatning i tillegg til en betydelig utbetaling fra sin private ulykkesforsikring.

Tidligere fisker i full jobb på land fikk kr 2 mill i yrkesskadeerstatning

Fiskeren skadet seg slik at han måtte forlate fiskeryrket. Han omskolerte seg og fikk full jobb på land. Forsikringsselskapet avslo erstatningskravet. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen tok mannen ut søksmål mot forsikringsselskapet. To uker før rettssaken trakk selskapet seg og utbetalte kr 2 millioner i yrkesskadeerstatning.