Priser for mine advokattjenester

I de fleste saker betaler motparten eller staten mitt honorar. Dette betyr at du som kunde betaler lite eller ingenting for mine tjenester.

Ved nye oppdrag vil det bli inngått en klientavtale. Der vil blant annet oppdraget bli beskrevet og det gis opplysninger om hvilke betingelser og priser som gjelder for oppdraget. Det opplyses også om klageadgangen du som klient har gjennom Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Advokat Anneli Bendiksen AS følger Den Norske Advokatforenings retningslinjer for prissetting av advokattjenester. Med mindre det er inngått særskilt avtale om fastpris eller annen salærfastsettelse, vil salæret bli beregnet etter medgått tid. Andre faktorer, slik som saksfelt, oppdragets kompleksitet, det oppnådde resultat og de verdier som er involvert, vil også kunne ha betydning for det skjønn som kan utøves ved salærfastsettelsen.

Direkte utlegg og omkostninger på saken vil bli fakturert i tillegg til salæret. Som eksempler nevnes gebyr til retten og utgifter til innhenting av legejournaler.

Jeg fremlegger dokumentasjon på den tid som er medgått i form av timelister. Minstetid som noteres er 15 minutter (0,25 timer).

Timepris

Veiledende pris per time (salær) er fra kr 1.800 (kr 2.250 inkl mva) til kr 2.700 (kr 3.375 inkl mva).

I spesielle tilfeller kan det inngås særskilt avtale om lavere timepris eller fastpris. Dette kan f.eks. være oppdrag som bistandsadvokat der det ikke foreligger offentlig oppnevnelse eller oppdrag av særlig stor sosial eller velferdsmessig betydning for deg som klient.

Trafikkskader og Yrkesskader/-sykdommer

Bilansvarsselskapet og yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke dine «rimelige og nødvendige» utgifter til advokat under erstatningsutmålingen. I mange tilfeller plikter også selskapet å dekke utgiften til advokat under utredningen av om selskapet erkjenner ansvar for skaden. Hva som anses som «rimelige og nødvendige» utgifter i denne sammenheng er det i praksis ulike oppfatninger om.

Pasientskadesaker

I saker for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekkes som hovedregel ikke dine advokatutgifter før det er truffet et vedtak om at du har krav på erstatning. Det betyr at du ikke får dekket dine utgifter dersom du søker hjelp hos en advokat for å få råd om du bør søke erstatning, hjelp til å fylle ut søknadsskjema og/eller bistand underveis før du mottar et vedtak om krav på erstatning. Begrunnelsen for dette er at du selv kan ta kontakt med NPE per telefon for å få bistand direkte fra dem eller du kan ta kontakt med pasientombudet.

I mer kompliserte og omfattende saker, eller ved andre særskilte omstendigheter, kan likevel NPE etter en konkret vurdering dekke utgifter til advokatbistand fra sakens start. Du kan selv ta kontakt med NPE for å få dette bekreftet eller jeg kan være behjelpelig med å sende en forespørsel om dette til NPE.

NPE dekker som hovedregel utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen, det vil si etter at du har fått et positivt vedtak om at du har krav på erstatning. Dekningen er begrenset til den offentlige salærsatsen.

Ved klage på vedtak dekker NPE hele eller deler av utgiften til advokat dersom du får medhold i klagen. Dersom du ikke får medhold i klagen må du dekke salæret selv.

Det gis normalt ikke fri rettshjelp fra det offentlige i pasientskadesaker. Dette gjelder på alle stadier av saksbehandlingen.

For mer informasjon om dekning av utgift til advokat i pasientskadesaker, viser jeg til NPE sine nettsider, klikk her.

Saker mot NAV

Dersom NAVs vedtak blir endret til gunst for deg har du som hovedregel krav på å få dekket dine nødvendige utgifter til advokatbistand i anledning saken. Det er viktig å være oppmerksom på at det offentlige ikke dekker bistand til advokat forut for at vedtak er truffet samt etterarbeid etter at vedtaket foreligger. For nærmere informasjon, se NAV.no.

I klage- eller ankesaker mot NAV kan du ha krav på fri rettshjelp, se nærmere nedenfor.

Rettshjelpforsikring

De færreste er klar over at de har en generell rettshjelpsforsikring i tilknytning villa- eller innboforsikringen. Rettshjelpsforsikringen vil kunne dekke deler av dine utgifter til advokat og eventuelt sakkyndig bistand fra det tidspunkt det foreligger en tvist mellom deg og forsikringsselskapet eller det offentlige. I saker mot det offentlige gjelder forsikringen fra det tidspunkt klagemulighetene i forvaltningen er uttømt, det vil i praksis si fra det tidspunkt det er aktuelt å vurdere søksmål for domstolene.

Den totale forsikringssummen under rettshjelpsforsikringen er normalt kr 80.000 eller kr 100.000. De fleste forsikringsselskapene krever at klienten betaler en egenandel på kr 3.000 eller kr 4.000 og i tillegg 20 % av utgiftene som overstiger dette.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning.

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er rådgivning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettssystemet. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Det er et begrenset antall sakstyper som faller inn under ordningen. De typiske sakstypene er:

  • Økonomiske oppgjør mellom ektefeller eller samboere
  • Barnefordeling og samvær
  • Personskadeerstatning (med unntak av pasientskadesaker)
  • Oppsigelse i husleieforhold
  • Oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold
  • Søknad og klage om voldsoffererstatning
  • Klage- og ankesaker etter folketrygdloven
  • Sak for kontrollkomisjonen
  • Krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning


Listen er ikke uttømmende.

Staten har satt en inntektsgrense og en formuesgrense for fri rettshjelp. Inntektsgrensen er brutto kr 350.000 for enslige og brutto kr 540.000 samlet for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 150.000.

På noen få saksområder har Staten påtatt seg å dekke advokatutgifter uavhengig av inntekt og formue, se nærmere om dette under frirettshjelp.no.

Staten har bestemt at det skal betales egenandeler ved fri rettshjelp. For fritt rettsråd er egenandelen kr 1.215. For fri sakførsel er maksimal egenandel kr 9.720. Dette er satsene per 1.1.2024.