Personvernerklæring

(OPPRETTET 31. MAI 2018, SIST OPPDATERT 31. MAI 2018)

 

1. VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Advokat Anneli Bendiksen AS behandler personopplysninger om deg når du benytter deg av våre advokattjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne løse oppdrag og levere andre, avtalte tjenester. Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

 

2. HVA ER EN PERSONOPPLYSNING?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

 

3. HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?

Advokat Anneli Bendiksen AS (org.nr.: 915 407 579, Postboks 1037, 9260 Tromsø), er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

 

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Advokat Anneli Bendiksen AS behandler blant annet opplysninger som navn, postadresse e-postadresse, telefonnummer og fødselsnummer.

I forbindelse med løsning av advokatoppdrag, vil det i mange tilfeller også være behov for innhenting av medisinske opplysninger, nav-dokumenter, likningsopplysninger, politi- og straffesaksdokumenter, dokumentasjon fra offentlige myndigheter, mv. Slik dokumentasjon innhentes kun etter særskilt samtykke fra deg i form av skriftlig fullmakt. En slik fullmakt kan til enhver tid kalles tilbake.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, mv.

 

5. HVA BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE TIL?

Vi behandler personopplysninger ved håndtering av våre klientoppdrag, herunder ved fakturering, samt ved annen administrering av klientforholdet.

 

6. HVORDAN SIKRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Advokat Anneli Bendiksen AS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett.

I samarbeid med våre leverandører av saksbehandlingssystem, datatjenester, nettside mv. foretas løpende vurderinger for å ivareta sikkerheten omkring lagring av innsamlet informasjon.

 

7. NÅR SLETTER VI PERSONOPPLYSNINGENE?

Advokat Anneli Bendiksen AS oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre advokattjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

 

8. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Der det utleveres særlig sensitive opplysninger til 3. part, skjer dette kun etter særskilt, skriftlig fullmakt. En slik fullmakt kan når som helst kalles tilbake.

 

9. DINE RETTIGHETER

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn i, og retting og sletting av de personopplysningene vi har lagret på deg. Når det gjelder kravet om sletting, er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode. Dette innebærer at informasjon innsamlet i anledning utførelsen av advokatoppdrag normalt kun vil bli slettet når behovet for oppbevaring av opplysningene opphører.

 

10. KONTAKT OSS

Send oss gjerne en e-post til [email protected] hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv