Erstatning for YRKESSKADE eller YRKESSYKDOM

Med yrkesskade menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens du er i arbeid, på skole eller studerer. Belastningslidelser som utvikler seg over tid er ikke yrkesskader.

Med yrkessykdom menes en sykdom som skyldes skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Sykdommen kan godkjennes som yrkessykdom hvis den er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. Selv om sykdommen ikke er nevnt i forskriften kan den gi likevel gi rett til erstatning dersom det er sannsynlig at den skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak. 

Dersom du er skadet under militærtjeneste, i heimevernet o.l. eller mens du oppholder deg som arbeidstaker på Svalbard, er yrkesskadedekningen videre enn ellers.

Sakene følger et tosporet system, det ene i forhold til NAV og det andre i forhold til det selskapet hvor din arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring.

Erstatning og øvrige rettigheter ved yrkesskader og yrkessykdommer er et spesialisert fagfelt. Det er ingen tvil om at bistand fra advokat med solide kunnskaper innenfor erstatningsretten så å si alltid fører til et betydelig bedre erstatningsoppgjør enn uten slik advokatbistand.

Jeg har den kompetansen og erfaringen du behøver.

OFFENTLIGE RETTIGHETER – NAV

Din arbeidsgiver har plikt til å melde skaden til NAV. Det er viktig at du følger opp at dette blir gjort. Dersom arbeidsgiver ikke melder skaden må du melde den selv.

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi deg flere rettigheter etter NAVs regelverk. Som eksempler nevnes:

  • NAV dekker de fleste typer utgifter til behandling og medisiner. Du skal ikke belastes egenandel
  • Du kan ha krav på høyere ytelse til livsopphold (sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd) enn etter ordinære beregningsregler
  • Dersom du får varig og betydelig mén kan du ha krav på menerstatning

YRKESSKADEFORSIKRING

Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, også for dem som ikke er fast ansatte. Dersom en arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt forsikring kan du søke erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen. Det vil dermed alltid foreligge en ansvarsforsikring som skaden kan meldes under og som skal dekke tap som oppstår. Arbeidsgiver plikter å gi deg opplysninger om i hvilket selskap det er tegnet yrkesskadeforsikring.

Der er viktig at du sender en melding til forsikringsselskapet om påført skade dersom du tror skaden kan få økonomiske konsekvenser for deg. Dersom du er sykmeldt har du bare rett til sykepenger fra NAV i maksimalt ett år. Deretter kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger, men disse dekker bare deler av lønnen din. Dette kan føre til at du kommer i en vanskelig økonomisk situasjon.  Yrkesskadeforsikringen skal dekke gapet mellom ytelsen fra NAV og den inntekten du ville hatt om yrkesskaden ikke hadde skjedd.

I tillegg til dekning av økonomisk tap kan du ha krav på erstatning for tapt livsutfoldelse som yrkesskaden medfører (ménerstatning).

Dersom yrkesskaden eller yrkessykdommen har medført dødsfall kan de etterlatte ha krav på erstatning for tap av forsørger. Les mer her

Erstatningsutmålingen under yrkesskadeforsikringen er delvis standardisert.

MELD SKADEN OG SØK ERSTATNING I TIDE

Det er viktig å melde skaden i tide. Meldefristen til NAV er 1 år fra ulykken skjedde eller du ble klar over årsaken til sykdommen. I særskilte tilfeller kan det gjøres unntak fra meldefristen.

Ditt krav mot forsikringsselskapet foreldes etter 3 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår du fikk eller burde skaffet deg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet.

SAKSBEHANDLINGEN

Melding av yrkesskade eller yrkessykdom til NAV skjer til ditt lokale NAV-kontor. For mer informasjon henviser jeg til NAV sine nettsider, som du finner her. NAV har plikt til å gi deg veiledning hvis du lurer på hvordan du skal gå fram. Vedtak treffes av NAV Forvaltning og kan påklages til NAV Klageinstans innen 6 uker fra du mottok vedtaket. Vedtak fra NAV Klageinstans kan påankes til Trygderetten innen 6 uker fra du mottok vedtaket. Trygderettens avgjørelse kan angripes ved søksmål direkte til lagmannsretten. Fristen er 6 måneder fra du mottok kjennelsen. Jeg kan bistå i alle prosessene.

Erstatningskrav meldes til yrkesskadeforsikringsselskapet der din arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring, alternativt til Yrkesskadeforsikringsforeningen dersom det ikke er tegnet forsikring. Kravet behandles i forsikringsselskapet. Dersom du ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet, kan deres avgjørelse angripes ved søksmål til tingretten. Jeg kan bistå i hele prosessen.

ANDRE FORSIKRINGSUTBETALINGER

Det er viktig å være klar over at du kan ha personforsikringer som kommer til utbetaling i tillegg til utbetalingen fra yrkesskadeforsikringen. Mange har tegnet ulike private forsikringer. Eksempler er ulykkesforsikring, reiseforsikring, uføreforsikring, gjeldsforsikring, kredittkortforsikring, pensjonsforsikring og forsikringer gjennom ektefelle/samboere og foreldre.

I tillegg er mange dekket under forsikringer som arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. Eksempel på det er gruppelivsforsikring.

Jeg kan bistå deg med å undersøke om du har rettigheter under øvrige forsikringer dersom du ønsker det.

UTGIFT TIL ADVOKAT

Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter som hovedregel å betale dine «nødvendige og rimelige» utgifter til advokat. For mer informasjon, klikk her.

Få en gratis førstevurdering