Erstatning for skade etter TRAFIKKULYKKE

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkskade og er påført en personskade, kan du ha krav på erstatning. Dette gjelder selv om ingen kan klandres for ulykken.

Alle kjøretøy er pålagt å ha en forsikring som skal dekke skade som kjøretøyet volder. Dersom eier ikke har tegnet forsikring har den som blir skadet krav på erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen.

Det er viktig å melde fra om trafikkskaden så snart som mulig dersom du tror skaden kan få økonomiske konsekvenser for deg eller at du vil få varig mén. Dersom du er sykmeldt har du bare rett til sykepenger fra NAV i maksimalt ett år. Deretter kan du har rett til arbeidsavklaringspenger fra NAV, men disse dekker bare deler av lønnen din. Dette kan føre til at du kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Forsikringsselskapet skal dekke gapet mellom ytelsen fra NAV og den inntekten du ville hatt om trafikkskaden ikke hadde skjedd.

I tillegg til dekning av økonomisk tap kan du ha krav på erstatning for tapt livsutfoldelse som trafikkulykken har medført (ménerstatning). 

Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak.

Dersom du var på jobb da trafikkulykken skjedde kan du samtidig ha krav på erstatning fra det forsikringsselskap hvor din arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring. Du har ikke krav på å få samme tap dekket to ganger, men du har krav på å velge erstatning etter den ordningen som gir høyest utbetaling.

Dersom trafikkulykken har medført dødsfall kan etterlatte ha krav på erstatning for forsørgertap. Les mer her

Erstatningsrett i forbindelse med personskade er et spesialisert fagfelt. Det er ingen tvil om at bistand fra advokat med solide kunnskaper innenfor erstatningsretten så å si alltid fører til et betydelig bedre erstatningsoppgjør enn uten slik advokatbistand.

Jeg har den kompetansen og erfaringen du behøver.

SAKSBEHANDLINGEN

Erstatningskravet meldes til det forsikringsselskapet hvor kjøretøyet som har voldt skaden er forsikret. Kravet behandles i forsikringsselskapet. Dersom du ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet kan avgjørelsen angripes ved søksmål til tingretten. Jeg kan bistå i hele prosessen.

ANDRE FORSIKRINGSUTBETALINGER

Det er viktig å være klar over at du kan ha personforsikringer som kommer til utbetaling i tillegg til utbetalingen fra bilansvarsselskapet. Mange har tegnet ulike private forsikringer. Eksempler er ulykkesforsikring, reiseforsikring, uføreforsikring, gjeldsforsikring, kredittkortforsikring, pensjonsforsikring og forsikringer gjennom ektefelle/samboere og foreldre.

I tillegg er mange dekket under forsikringer som arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. Eksempel på det er gruppelivsforsikring.

Jeg kan bistå deg med å undersøke om du har rettigheter under øvrige forsikringer dersom du ønsker det.

UTGIFT TIL ADVOKAT

Bilansvarsselskapet plikter som hovedregel å betale dine «nødvendige og rimelige» utgifter til advokat. For mer informasjon, klikk her.

Få en gratis førstevurdering