Bistand for SAKER MOT NAV

NAVs regelverk er stort og vanskelig å orientere seg i for de fleste. Det kan også være krevende å forstå NAVs saksbehandlingsrutiner. Mange brukere av NAV er i en krevende livssituasjon. Alt dette tilsier at det kan være fornuftig å søke bistand fra en advokat. Du bør da velge en advokat som kjenner NAVs regelverk og rutiner godt og som har erfaring med denne typen saker.

Jeg har arbeidet 13 år i NAV før jeg begynte å praktisere som advokat. For nærmere informasjon om min bakgrunn, klikk her. NAV-saker er dermed et felt jeg kan svært godt, noe du vil nyte godt av som kunde hos meg. Jeg kan bistå i alle typer saker mot NAV og i alle deler av saksbehandlingen.

Du må være oppmerksom på at NAV har plikt til å veilede deg. Dette gjelder både i forhold til hvilke rettigheter du kan ha i en bestemt situasjon, men også hvorledes du skal forholde deg i en konkret sak.  NAV har også plikt til å hjelpe deg å klage på vedtak.

Hvis du likevel ønsker bistand fra advokat så har du rett til å la deg representere ved advokat overfor NAV.

Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak.

SAKSBEHANDLING

De fleste vedtak fra NAVs førsteinstanser kan påklages til NAV Klageinstans innen 6 uker. Vedtak fra NAV Klageinstans kan påankes til Trygderetten innen 6 uker. Trygderettens kjennelser kan angripes ved å ta ut søksmål direkte for lagmannsretten. Fristen er 6 måneder.

SÆRLIG OM SÅKALT TRYGDEMISBRUK

I enkelte tilfeller av feilutbetaling går NAV til det skritt å anmelde saken til politiet og det kan bli tatt ut tiltale for trygdemisbruk. Du vil da ha krav på en forsvarer. Det er viktig at du velger en forsvarer som har god kjennskap til NAVs regelverk, og som dermed har gode forutsetninger for å vurdere om du har opptrådt straffbart. Jeg har den kompetansen du behøver.

Om betaling for utgift til advokatbistand i saker mot NAV, se nærmere her.

Få en gratis førstevurdering