Erstatning for PASIENTSKADE

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og er påført en pasientskade, har du krav på erstatning. Det kan unntaksvis gis erstatning for spesielt stor eller uventet skade selv om det ikke har skjedd en svikt i behandlingen. Dersom feilbehandlingen har ført til dødsfall kan de etterlatte ha krav på erstatning for tap av forsørger, les mer her.

Både offentlig og privat helsebehandling omfattes hvis skaden voldes av helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens. Ved siden av tradisjonelle profesjoner som lege, jordmor og sykepleiere, omfattes også psykolog, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor, helsesøster, farmasøyt mv. av reglene om pasientskadeerstatning. Det er ikke nødvendig at skaden er varig. Også forbigående skader kan gi rett til erstatning.

Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak.

Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som er et statlig organ. Du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap (f.eks. inntektstap og utgifter) samt tapt livsutfoldelse (menerstatning). Erstatning ytes bare i den grad utgiftene ikke dekkes av NAV eller annen offentlig myndighet. Der er derfor viktig at du undersøker om du kan ha slike krav.

Du må søke om pasientskadeerstatning senest 3 år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden.

Erstatning ved pasientskade er blitt et spesialisert fagfelt. Det er ingen tvil om at bistand fra advokat med solide kunnskaper innenfor erstatningsretten så å si alltid fører til et betydelig bedre erstatningsoppgjør enn uten slik advokatbistand.

Jeg har den kompetansen og erfaringen du behøver.

SAKSBEHANDLINGEN

Krav sendes til og behandles av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Vedtak fra NPE kan klages til Pasientskadenemnda (PSN) innen 3 uker. Vedtak fra PSN kan bringes inn for domstolene ved søksmål til tingretten innen 6 måneder fra du mottok vedtaket. Jeg kan bistå i alle prosessene.

For mer informasjon om pasientskader, søknad om erstatning mv. henviser jeg til NPE sine nettsider, som du finner her.

Om betaling for utgift til advokatbistand i pasientskadesaker, klikk her.

ANDRE FORSIKRINGSUTBETALINGER

Det er viktig å være klar over at du kan ha personforsikringer som kommer til utbetaling i tillegg til utbetalingen fra pasientskadeordningen. Mange har tegnet ulike private forsikringer. Eksempler er ulykkesforsikring, reiseforsikring, uføreforsikring, gjeldsforsikring, kredittkortforsikring, pensjonsforsikring og forsikringer gjennom ektefelle/samboere og foreldre.

I tillegg er mange dekket under forsikringer som arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. Eksempel på det er gruppelivsforsikring.

Jeg kan bistå deg med å undersøke om du har rettigheter under øvrige forsikringer dersom du ønsker det.


Få en gratis førstevurdering