Fagområder

Arbeider som banker in en negl. Bilde.

Erstatning for YRKESSKADE eller YRKESSYKDOM

Med yrkesskade menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens du er i arbeid, på skole eller studerer. Med yrkessykdom menes en sykdom som skyldes skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Les Mer »
Stetoskop som ligger på et bord, med en dommerhammer i bakgrunnen. Bilde.

Erstatning for PASIENTSKADE

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og er påført en pasientskade, har du krav på erstatning.
Det er ingen tvil om at bistand fra advokat med solide kunnskaper innenfor erstatningsretten så å si alltid fører til et betydelig bedre erstatningsoppgjør enn uten slik advokatbistand.

Les Mer »
En person i en rettsak med lovboka foran seg. Bilde.

PROSEDYRE for retten

Det å gjennomføre en rettssak kan være både kostnadskrevende og en stor personlig påkjenning for deg som privatperson. Derfor er det viktig at du velger en advokat som både har erfaring med å vurdere om saken bør tas til retten og erfaring med å gjennomføre en rettssak.

Les Mer »
Foten til en person som kommer gående ned en trapp med leker på. Bilde.

HJEMMEULYKKER og andre FRITIDSSKADER

Dersom du har vært utsatt for en ulykke kan det hende det finnes en forsikring som gir rett til utbetaling. Det kan være en forsikring som du selv, din nærmeste familie eller din arbeidsgiver har tegnet.

Les Mer »
Nærbilde av Lov 10 om behandlingsmåte innen forvaltningsloven. Bilde.

GENERELL FORVALTNINGSRETT

Det kan være krevende å kjempe for sine rettigheter mot offentlige myndigheter. Derfor kan det være fornuftig å kontakte en advokat med god kjennskap til og erfaring med generell forvaltningsrett. Jeg har slik kompetanse.

Les Mer »
To personer som konverserer. Bilde.

Få hjelp fra BISTANDSADVOKAT

Dersom du er fornærmet i en straffesak kan du ha behov for å få ivaretatt dine interesser. Dette kan både gjelde i forhold til å vurdere om du skal anmelde forholdet, i forbindelse med politietterforskningen og under rettssaken mot skadevolder. Det kan også være behov for bistand utover dette.

Les Mer »
En haug med piller. Bilde.

Erstatning for SKADE FRA LEGEMIDLER

Legemiddelskader er skader som skyldes innholdet i et legemiddel. Det gjelder både legemidler du får på resept hos legen og legemidler du selv kan kjøpe uten resept. Eksempler på legemiddelskader er leversvikt, nyresvikt, blødninger eller andre bivirkninger.

Les Mer »
White roser. Bilde.

Erstatning etter TAP AV FORSØRGER

Dersom en trafikkulykke, en yrkesskade eller –sykdom, en behandlingssvikt i helsevesenet, en legemiddelskade eller en voldsepisode medfører dødsfall, kan de etterlatte ha krav på erstatning for tap av forsørger.

Erstatningen tilsvarer den økonomiske verdien forsørgelsen representerte, utover det som dekkes av NAV. I tillegg settes det en pengeverdi på tapet av omsorg og nærhet samt praktisk arbeid i hjemmet (såkalt Bastrup-tillegg).

Les Mer »
En dør med NAV's logo på. Bilde.

Bistand for SAKER MOT NAV

NAVs regelverk er stort og vanskelig å orientere seg i for de fleste. Det kan også være krevende å forstå NAVs saksbehandlingsrutiner. Mange brukere av NAV er i en krevende livssituasjon. Alt dette tilsier at det kan være fornuftig å søke bistand fra en advokat. Du bør da velge en advokat som kjenner NAVs regelverk og rutiner godt og som har erfaring med denne typen saker.
Jeg har arbeidet 13 år i NAV før jeg begynte å praktisere som advokat.

Les Mer »
Person som holder hodet sitt, med et usikkert blikk i fjeset. Bilde.

Andre ERSTATNINGSSAKER

Jeg bistår også med erstatninger etter mangelful undervisning i grunnskolen, mobbing i skolen, manglende oppfølging fra barnevernstjenesten, engangserstatning for vernepliktige, og søknad om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelser i internasjonale operasjoner.

Les Mer »